Skip to main content

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Δημιουργούμε βιώσιμες κλιματικές λύσεις

Η Daikin έχει δεσμευτεί να παρέχει σε κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανίες τις πιο αποδοτικές και ασφαλείς λύσεις για την κάλυψη όλων των αναγκών ψύξης και θέρμανσης.

Γνωρίζουμε την τεράστια ευθύνη που έχουμε απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος και στο επίκεντρο των πολιτικών και των πρακτικών μας βρίσκεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Όλες οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες διέπονται από τις αρχές της πράσινης οικονομίας, διότι έτσι εξασφαλίζεται οικονομική αλλά και οικολογική ανάπτυξη.

daikin περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Παγκόσμιες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της Daikin

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Παγκόσμιες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της Daikin, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Daikin Industries Ltd.

Περιβαλλοντική πολιτική

Η Daikin Europe έχει ένα πιο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με περιβαλλοντική πολιτική και περιβαλλοντικούς στόχους ενόψει του ISO14000. Η Daikin Europe παρουσιάζει αναφορές σε ετήσια βάση για τις δράσεις αυτές στην ετήσια περιβαλλοντική έκθεση. Διαβάστε περισσότερα >>

 

Η περιβαλλοντική πολιτική μας βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

 • Αειφόρος χρήση της ενέργειας

  Η Daikin Europe N.V. αναζητά συνεχώς τρόπους μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων παραγωγής της και αύξησης της χρήσης πηγών αειφόρου ενέργειας.

 • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ψυκτικών και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων μας

  Η Daikin Europe N.V. δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των προϊόντων της, μειώνοντας τις επιπτώσεις των ψυκτικών μέσων και βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση.

 • Συνεχείς προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

  Η Daikin Europe N.V. προσαρμόζει συνεχώς την περιβαλλοντική της πολιτική στα μεταβαλλόμενα παγκόσμια, ευρωπαϊκά και τοπικά νομοθετικά πλαίσια. Ενθαρρύνει και προωθεί την αυστηρή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και διατυπώνει προτάσεις για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της.

 • Αύξηση ανακύκλωσης προϊόντων και μείωση απορριμμάτων

  Η Daikin λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα ανακύκλωσης κατά τη φάση ανάπτυξης του προϊόντος χρησιμοποιώντας τις αρχές της κλίμακας Lansink*. Αυτό το ενδιαφέρον για ανακύκλωση και μείωση των αποβλήτων συνεχίζεται σε όλες τις φάσεις του προϊόντος (παραγωγή, μεταφορά και logistics, εγκατάσταση, συντήρηση, κ.λπ.), μέχρι και την υπεύθυνη διαχείριση του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

 • Διαχείριση χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων

  Η Daikin Europe N.V. επιδιώκει τη βέλτιστη ασφάλεια όσον αφορά τον χειρισμό και την αποθήκευση χημικών ουσιών. Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση νεότερων και ασφαλέστερων προϊόντων για την αντικατάσταση υφιστάμενων τεχνολογιών.

 • Ανάπτυξη προϊόντων με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

  Η Daikin δεσμεύεται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες οδηγίες της για πράσινες και βιώσιμες προμήθειες διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα της είναι τεχνολογικά προηγμένα όσον αφορά τις μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 • Να αποτελέσει μοντέλο περιβαλλοντικής ευθύνης

  Η Daikin προτίθεται να αποτελέσει πρότυπη εταιρία παρέχοντας εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της. Υποστηρίζει και επικοινωνεί με εξωτερικές εταιρείες, τις γειτονικές της χώρες και την ευρύτερη κοινότητα και εκπροσωπείται σε ομάδες εργασίας στις σχετικές βιομηχανίες.

* Κλίμακα Lansink: αρχές ή μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων που έχουν θεσπιστεί από έναν Ολλανδό βουλευτή - τον Ad Lansink - που αντιπροσωπεύονται από μια κλίμακα με έναν αριθμό σκαλοπατιών. Τα σκαλοπάτια αντιπροσωπεύουν μια ιεραρχία ολοένα και καλύτερων τρόπων αντιμετώπισης των αποβλήτων με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Πρωτοπόροι σε θέματα περιβάλλοντος

Η «πράσινη» καρδιά της Daikin

«Ενεργούμε έχοντας κατά νου το μέλλον της γης»

Η Daikin έχει δεσμευτεί να παρέχει σε κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανίες τις πιο αποτελεσματικές και ασφαλέστερες λύσεις για την κάλυψη όλων των αναγκών ψύξης και θέρμανσης, σήμερα και στο μέλλον.

Έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας για την προστασία του περιβάλλοντος σε ό,τι κάνουμε και όλες οι πολιτικές, οι πρακτικές και οι διαδικασίες που ακολουθούμε έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι ένας βασικός στόχος της Daikin. Διευθύνουμε την εταιρεία μας σε συμφωνία με το οικολογικό συμφέρον, καθώς αυτό είναι οικονομικά και οικολογικά λογικό.

Ενημέρωση των πελατών μας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Οι ψύκτες Daikin εξασφαλίζουν ακριβή έλεγχο των θερμοκρασιών κατά την παραγωγή, για χρήση σε διαδικασίες ψύξης. Μπορούν επίσης να παρέχουν ευρύτερο κλιματισμό του περιβάλλοντος παραγωγής, στο πλαίσιο ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης κτιρίων.

Φροντίζουμε ώστε οι πελάτες μας να είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις καινοτόμες, ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες μας και τους παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, που αποφέρουν ακόμα μεγαλύτερη οικονομία και μεγαλύτερη μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον ιστότοπο βιωσιμότητας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Βρείτε Συνεργάτη

Χρειάζεστε βοήθεια;

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Βρείτε Συνεργάτη

Χρειάζεστε βοήθεια;

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Εικονικό Κέντρο Εμπειρίας της Daikin

Χρειάζεστε βοήθεια;

Χρειάζεστε βοήθεια;