Πίνακας προδιαγραφών για RIO S

RIO_S68_UK_403794 RIO_S68_EU_403770 RIO_S100_UK_403795 RIO_S100_EU_403771 RIO_S125_UK_403796 RIO_S125_EU_403772 RIO_S150_UK_403797 RIO_S150_EU_403773 RIO_S175_UK_403798 RIO_S175_EU_403774
Σημειώσεις (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος Α, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 16901 (12 ώρες LED ενεργοποιημένο, εφόσον είναι διαθέσιμο) (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος Α, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 16901 (12 ώρες LED ενεργοποιημένο, εφόσον είναι διαθέσιμο) (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος Α, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 16901 (12 ώρες LED ενεργοποιημένο, εφόσον είναι διαθέσιμο) (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος Α, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 16901 (12 ώρες LED ενεργοποιημένο, εφόσον είναι διαθέσιμο) (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος Α, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 16901 (12 ώρες LED ενεργοποιημένο, εφόσον είναι διαθέσιμο) (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος Α, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 16901 (12 ώρες LED ενεργοποιημένο, εφόσον είναι διαθέσιμο) (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος Α, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 16901 (12 ώρες LED ενεργοποιημένο, εφόσον είναι διαθέσιμο) (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος Α, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 16901 (12 ώρες LED ενεργοποιημένο, εφόσον είναι διαθέσιμο) (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος Α, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 16901 (12 ώρες LED ενεργοποιημένο, εφόσον είναι διαθέσιμο) (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος Α, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 16901 (12 ώρες LED ενεργοποιημένο, εφόσον είναι διαθέσιμο)