Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / RQ-BV3

FCAG71AVEB / RQ71B8V3B FCAG100AVEB / RQ100B8V3B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW 7.10 (1) 10.0 (1)
Ονομαστική απόδοση EER   2.64 2.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,345 1,915
  COP   2.84 2.99
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D D
    Θέρμανση   D D
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 8.00 (2) 11.2 (2)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m