Πίνακας προδιαγραφών για EKOMB-AH

EKOMB22AAV1H EKOMB28AAV1H EKOMB33AAV1H
Ζεστό νερό χρήσης Domestic hot water-=-Heat input (gross calorific value) Qnw Domestic hot water-=-Heat input (gross calorific value) Qnw-=-Nom Domestic hot water-=-Heat input (gross calorific value) Qnw-=-Nom-=-Max-=-kW kW 24.6 31.1 36.3
      Domestic hot water-=-Heat input (gross calorific value) Qnw-=-Nom-=-Min-=-kW kW 6.2 7.9 8.0
  Domestic hot water-=-Comfort class (EN13203)   L XL XL
  Domestic hot water-=-Temperature Domestic hot water-=-Temperature-=-Max-=-°C °C 65 65 65
  Domestic hot water-=-Heat input (net calorific value) Qnw Domestic hot water-=-Heat input (net calorific value) Qnw-=-Nom Domestic hot water-=-Heat input (net calorific value) Qnw-=-Nom-=-Min-=-kW kW 5.6 7.1 7.2
      Domestic hot water-=-Heat input (net calorific value) Qnw-=-Nom-=-Max-=-kW kW 22.1 28.0 32.7
Flue gas Flue gas-=-Temperature Flue gas-=-Temperature-=-Max-=-°C °C 90 90 90
  Flue gas-=-Mass flow (G31) Flue gas-=-Mass flow (G31)-=-Max-=-kg/h kg/h 36.4 46.1 54.4
Supply air Supply air-=-Concentric   60/100 60/100 60/100
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A
    Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL XL
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Dimensions-=-Unit-=-Height-=-Casing-=-mm χιλ. 590 650 710
Casing Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη
  Colour   RAL9010 RAL9010 RAL9010
Θέρμανση χώρου Space heating-=-General Space heating-=-General-=-Seasonal space heating eff. class   A A A
    Space heating-=-General-=-ηs (Seasonal space heating efficiency)-=-% % 91 92 93
Central heating Central heating-=-Heat input Qn (gross calorific value) Central heating-=-Heat input Qn (gross calorific value)-=-Nom Central heating-=-Heat input Qn (gross calorific value)-=-Nom-=-Min-=-kW kW 6.2 7.9 8.0
      Central heating-=-Heat input Qn (gross calorific value)-=-Nom-=-Max-=-kW kW 20.8 26.3 30.3
  Central heating-=-Water temperature Central heating-=-Water temperature-=-Max-=-°C °C 90 90 90
  Central heating-=-Output Pn at 80/60°C Central heating-=-Output Pn at 80/60°C-=-Nom-=-kW kW 17.8 22.8 26.3
  Central heating-=-Heat input Qn (net calorific value) Central heating-=-Heat input Qn (net calorific value)-=-Nom Central heating-=-Heat input Qn (net calorific value)-=-Nom-=-Max-=-kW kW 18.7 23.7 27.3
      Central heating-=-Heat input Qn (net calorific value)-=-Nom-=-Min-=-kW kW 5.6 7.1 7.2
Gas Gas-=-Connection Gas-=-Connection-=-Diameter-=-mm χιλ. 15 15 15
  Gas-=-Consumption (G31) Gas-=-Consumption (G31)-=-Min-=-m³/h m³/ώρα 0.22 0.28 0.28
    Gas-=-Consumption (G31)-=-Max-=-m³/h m³/ώρα 0.87 1.11 1.29
  Gas-=-NOx class   6 6 6