Πίνακας προδιαγραφών για BS-Q14AV1B

BS4Q14AV1B BS6Q14AV1B BS8Q14AV1B BS10Q14AV1B BS12Q14AV1B BS16Q14AV1B
Στάνταρτ εξαρτήματα Βοηθητικός σωλήνας 1 1 1 1 1 1
  Σφιγκτήρες 1 1 1 1 1 1
  Μονωτικός σωλήνας 1 1 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό υλικό 1 1 1 1 1 1
  Σωλήνες στόπερ   1 1 1 1 1
  Μονωτικός σωλήνας για σωλήνες στόπερ   1 1 1 1 1
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν ανά κλάδο 5 5 5 5 5 5
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 20 30 40 50 60 64
Συνδέσεις σωληνώσεων Εξωτερική μονάδα Υγρού Εξ.Διάμ. χιλ. 9.5 12.7 12.7, 15.9 (1) 15.9 15.9, 19.1 (1) 19.1
    Εξερχόμενου αερίου Εξ.Διάμ. χιλ. 19.1, 15.9 (1) 19.1, 22.2 (1) 19.1, 22.2 (1), 28.6 (1) 28.6 28.6 28.6
    Αερίου Εξ.Διάμ. χιλ. 22.2, 19.1 (1) 28.6, 22.2 (1) 28.6 28.6, 34.9 (1) 28.6, 34.9 (1) 34.9
  Εσωτερική μονάδα Αερίου Εξ.Διάμ. χιλ. 12.7 (2), 15.9 (3) 12.7 (2), 15.9 (3) 12.7 (2), 15.9 (3) 12.7 (2), 15.9 (3) 12.7 (2), 15.9 (3) 12.7 (2), 15.9 (3)
    Υγρού Εξ.Διάμ. χιλ. 6.4 (2), 9.5 (3) 6.4 (2), 9.5 (3) 6.4 (2), 9.5 (3) 6.4 (2), 9.5 (3) 6.4 (2), 9.5 (3) 6.4 (2), 9.5 (3)
Μέγιστος δείκτης απόδοσης εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν ανά κλάδο 140 140 140 140 140 140
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 370 580 580 820 820 1,060
    Βάθος χιλ. 430 430 430 430 430 430
    Ύψος χιλ. 298 298 298 298 298 298
Βάρος Μονάδα kg 17.0 24.0 26.0 35.0 38.0 50.0
Αριθμός κλάδων 4 6 8 10 12 16
Δείκτης μέγιστης απόδοσης εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 400 600 750 750 750 750
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση). (1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση). (1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση). (1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση). (1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση). (1) - Διάμετρος κατά τη χρήση της προσαρτημένης συστολής. Εάν ο σύνδεσμος δεν ταιριάζει, απαιτείται συστολή (παρέχεται κατά την εγκατάσταση).
  (2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (2) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 50 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)
  (3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (3) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 63 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)
  (4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης (4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης (4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης (4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης (4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης (4) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης
  (5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
  (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA
  (8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α (8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α (8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α (8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α (8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α (8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α
  (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA
  (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (11) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (11) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (11) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (11) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (11) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (11) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη