Πίνακας προδιαγραφών για GD XLS

GD_XLS_UK_403788 GD_XLS_EU_403764
Σημειώσεις (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος 3, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 23953-2 (1) - Τα αποτελέσματα δοκιμής ενέργειας έχουν δηλωθεί για κατηγορία κλίματος 3, διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με το EN 23953-2
Σημειώσεις (2) - Για εσωτερική διάταξη που σχετίζεται με τη διαδικασία (2) - Για εσωτερική διάταξη που σχετίζεται με τη διαδικασία