Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / RQ-BV3

FCAG71AVEB / RQ71B8V3B FCAG100AVEB / RQ100B8V3B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.10 (1) 10.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 8.00 (2) 11.2 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   2.64 2.61
  COP   2.84 2.99
  Annual energy consumption kWh 1,345 1,915
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D D
    Θέρμανση   D D
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m