Πίνακας προδιαγραφών για SB.RKXYQ-T8

SB.RKXYQ5T8
Σύστημα Μον. εναλ. θερμότητας   RDXYQ5T8
  Μον. συμπιεστή   RKXYQ5T8
Recommended combination 4 x FXSQ32A2VEB
Απόδοση ψύξης Prated,c kW 14.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Prated,h kW 10.4
SCOP 3.8
SEER 5.1
Space cooling Συνθήκες Α (35°C - 27/19) EERd   2.4
    Pdc kW 14.0
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) EERd   4.0
    Pdc kW 10.3
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) EERd   6.5
    Pdc kW 6.6
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) EERd   9.4
    Pdc kW 4.8
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) TBivalent COPd (δηλωμένο COP)   2.2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 10.4
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10.0
  TOL COPd (δηλωμένο COP)   2.2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 10.4
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10.0
  Συνθήκες Α (-7°C) COPd (δηλωμένο COP)   2.4
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 9.2
  Συνθήκες Β (2°C) COPd (δηλωμένο COP)   3.3
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.6
  Συνθήκες C (7°C) COPd (δηλωμένο COP)   7.1
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.6
  Συνθήκες D (12°C) COPd (δηλωμένο COP)   5.2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.1
Εύρος απόδοσης HP 5
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 10 (3)
Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων Ελάχ.   62.5
  Μέγ.   162.5
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Μέγ. Pa 150
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ. °CDB -5.0
    Μέγ. °CDB 46.0
  Θέρμανση Ελάχ. °CWB -20.0
    Μέγ. °CWB 15.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 77.0 (4)
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A
  GWP   2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Μεταξύ της μον. συμπιε.(CM) και τη μον. εναλλ. θερμότητας (ΗΜ) Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. Mm 12.7
    Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. Mm 19.1
    Μήκος σωληνώσεων Μέγ. m 30.0
  Μεταξύ της μον. συμπιε. (CM) και των εσωτερικών μονάδων (IU) Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. Mm 9.52
    Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. Mm 15.9
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 140 (6)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Ο πραγμ. αρ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ. κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδ. για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  (6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
  (7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  (8) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.
  (9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc
  (10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.
  (11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  (12) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  (13) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα
  (14) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (15) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (16) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση
  (18) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  (19) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.