Πίνακας προδιαγραφών για RDV

SB.RDV101523E SB.RDV101529E SB.RDV101524E SB.RDV101525E SB.RDV101001E SB.RDV101021E SB.RDV101022E SB.RDV101002E SB.RDV102529E SB.RDV102524E SB.RDV102523E SB.RDV102525E SB.RDV102021E SB.RDV102002E SB.RDV102001E SB.RDV102022E SB.RDV201529E SB.RDV201523E SB.RDV201524E SB.RDV201525E SB.RDV201001E SB.RDV201021E SB.RDV201002E SB.RDV201022E SB.RDV202529E SB.RDV202523E SB.RDV202525E SB.RDV202524E SB.RDV202021E SB.RDV202001E SB.RDV202002E SB.RDV202022E
Ψυκτική απόδοση Υψηλή θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 0.600 (1) 0.600 (1) 0.600 (1) 0.600 (1) 0.600 (1) 0.600 (1) 0.600 (1) 0.600 (1) 1.000 (1) 1.000 (1) 1.000 (1) 1.000 (1) 1.000 (1) 1.000 (1) 1.000 (1) 1.000 (1) 1.400 (1) 1.400 (1) 1.400 (1) 1.400 (1) 1.400 (1) 1.400 (1) 1.400 (1) 1.400 (1) 2.300 (1) 2.300 (1) 2.300 (1) 2.300 (1) 2.300 (1) 2.300 (1) 2.300 (1) 2.300 (1)
Απόδοση θέρμανσης R-134a Ονομ. kW 0.700 0.700 0.900 0.900 0.700 0.900 0.900 0.700 1.050 0.900 1.050 0.900 0.900 1.050 1.050 0.900 1.400 1.400 1.600 1.600 1.400 1.600 1.400 1.600 1.750 (1) 1.750 (1) 1.600 1.600 1.600 1.750 (1) 1.750 (1) 1.600
Διαστάσεις Μονάδα συμπύκνωσης Ύψος mm 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
    Πλάτος mm 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882
    Βάθος mm 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
  Μονάδα εξατμιστή Ύψος mm 570 570 215 215 570 215 215 570 570 215 570 215 215 570 570 215 570 570 215 215 570 215 570 215 570 570 215 215 215 570 570 215
    Πλάτος mm 375 375 669 669 375 669 669 375 375 669 375 669 669 375 375 669 595 595 1,089 1,089 595 1,089 595 1,089 595 595 1,089 195 195 595 595 1,089
    Βάθος mm 210 210 490 490 210 490 490 210 210 490 210 490 490 210 210 490 210 210 490 490 210 490 210 490 210 210 490 490 490 210 210 490
  Παρέμβυσμα μονάδας συμπύκνωσης Dimensions-=-Packed condensing unit-=-Height-=-mm mm 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610
    Πλάτος mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
    Βάθος mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  Παρέμβυσμα μονάδας εξατμιστή Ύψος mm 610 610 540 540 610 540 540 610 610 540 610 540 540 610 610 540 610 610 540 540 610 540 610 540 610 610 540 540 540 610 610 540
    Πλάτος mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 1,089 1,089 250 250 250
    Βάθος mm 525 525 1,190 1,190 525 1,190 1,190 525 525 1,190 525 1,190 1,190 525 525 1,190 745 745 1,190 1,190 745 1,190 745 1,190 745 745 1,190 1,190 1,190 745 745 1,190
Βάρος Condensing unit kg 33 32 33 32 32 33 32 33 35 36 36 35 36 36 35 35 60 61 61 60 60 61 61 60 62 63 62 68 68 62 63 62
  Evaporator unit kg 13 12 13 12 12 13 12 13 12 13 13 12 13 13 12 12 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 18 19 19 18 19 18
  Packed condensing unit kg 38 37 38 37 37 38 37 38 40 41 41 40 41 41 40 40 67 68 68 67 67 68 68 67 69 70 69 75 75 69 70 69
  Weight-=-Packed evaporator unit-=-kg kg 15 14 15 14 14 15 14 15 14 15 15 14 15 15 14 14 20 21 22 20 20 22 21 20 20 21 20 22 22 20 21 20
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός Ερμητικός παλινδρομικός
  Ονομαστική ισχύς kW 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
  Μέθοδος εκκίνησης_   Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης Απευθείας μετάδοσης
Συμπυκνωτήρας Ροή αέρα m³/ώρα 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1,200 1,200 1,100 1,100 1,200 1,100 1,200 1,100 1,200 1,200 1,100 1,100 1,100 1,200 1,200 1,100
Εξατμιστής Ροή αέρα m³/ώρα 500 500 400 400 500 400 400 500 500 400 500 400 400 500 500 400 1,000 1,000 800 800 1,000 800 1,000 800 1,000 1,000 800 800 800 1,000 1,000 800
  Διανομή αέρα m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία ψυκτικού θαλάμου Ελάχ. °C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    Μέγ. °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Φορτίο kg 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
  Φορτίο TCO2Eq 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
Στάνταρ δέκτης υγρού l 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
PED Category   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Ονομαστική είσοδος kW 1.18 (1) 1.18 (1) 1.36 (1) 1.36 (1) 1.18 (1) 1.36 (1) 1.36 (1) 1.18 (1) 1.66 (1) 1.49 (1) 1.66 (1) 1.49 (1) 1.49 (1) 1.66 (1) 1.66 (1) 1.49 (1) 2.44 (1) 2.44 (1) 2.52 (1) 2.52 (1) 2.44 (1) 2.52 (1) 2.44 (1) 2.52 (1) 2.75 (1) 2.75 (1) 2.48 (1) 2.48 (1) 2.48 (1) 2.75 (1) 2.75 (1) 2.48 (1)
Ονομαστική είσοδος A 6.10 (1) 6.10 (1) 6.70 (1) 6.70 (1) 6.10 (1) 6.70 (1) 6.70 (1) 6.10 (1) 8.40 (1) 7.50 (1) 8.40 (1) 7.50 (1) 7.50 (1) 8.40 (1) 8.40 (1) 7.50 (1) 12.70 (1) 12.70 (1) 12.40 (1) 12.40 (1) 12.70 (1) 12.40 (1) 12.70 (1) 12.40 (1) 14.00 (1) 14.00 (1) 12.20 (1) 12.20 (1) 12.20 (1) 14.00 (1) 14.00 (1) 12.20 (1)
Ρεύμα αιχμής A 15.7 15.7 15.9 15.9 15.7 15.9 15.9 15.7 24.6 23.3 24.6 23.3 23.3 24.6 24.6 23.3 34.6 34.6 33.1 33.1 34.6 33.1 34.6 33.1 42.1 42.1 39.1 39.1 39.1 42.1 42.1 39.1
Μέγ. ρεύμα A 7.3 7.3 7.8 7.8 7.3 7.8 7.8 7.3 10.0 9.3 10.0 9.3 9.3 10.0 10.0 9.3 15.5 15.5 15.2 15.2 15.5 15.2 15.5 15.2 18.4 18.4 16.6 16.6 16.6 18.4 18.4 16.6
Σημειώσεις Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C Σε κανονική λειτουργία: +10°C / +30°C
  Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ως βάση διανομή αέρα. Η διανομή αέρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το ύψος του δωματίου, η αποθήκευση προϊόντος, η τοποθεσία του εξατμιστή κ.λπ.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου