Πίνακας προδιαγραφών για FVQ-C / RZQG-L8/7V1

FVQ71CVEB / RZQG71L8V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 377.179
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.31
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.97
      Κατανάλωση kW 0.34
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.57
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.43
      Pdc kW 3.85
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.88
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.02
      Pdc kW 6.80
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.37
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.06
      Κατανάλωση kW 1.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.24
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,188.148
    Σχέδιο Ρ kW 6.33
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.36
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60
      Ισχύς εισόδου kW 1.84
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.05
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.91
      Ισχύς εισόδου kW 0.46
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.39
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.59
      Ισχύς εισόδου kW 3.42
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.92
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.60
      Ισχύς εισόδου kW 1.84
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.05
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.30
      Ισχύς εισόδου kW 0.45
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.29
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.24
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.73
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,010 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.37
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5
Pto (Thermostat off) W 7.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.02
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.06
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°