Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-CB / RXS-L3

FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 61
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.40
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 193
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.18
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.64
      Κατανάλωση kW 0.14
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.42
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.18
      Pdc kW 1.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.77
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.92
      Pdc kW 3.40
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.70
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.51
      Κατανάλωση kW 0.43
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.83
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 981
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 2.63
    Σχέδιο Ρ kW 3.10
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.47
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.74
      Ισχύς εισόδου kW 1.04
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.63
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.14
      Ισχύς εισόδου kW 0.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.62
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.47
      Ισχύς εισόδου kW 1.12
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.20
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.74
      Ισχύς εισόδου kW 1.04
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.63
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.34
      Ισχύς εισόδου kW 0.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.19
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.37
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.57
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 459 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.70 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 (2)
Pto (Thermostat off) W 10.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.92 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.980 (2)
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°