Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RZQSG-LV1/LY1

FHQ71CAVEB / RZQSG71L2V1B FHQ100CAVEB / RZQSG100L7Y1B9 FHQ100CAVEB / RZQSG100L7V1B FHQ125CAVEB / RZQSG125L7V1B FHQ125CAVEB / RZQSG125L7Y1B9
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 466 650.685 650.685 911.063 911.063
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.11 5.11 5.11 4.61 4.61
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.81 4.04 4.04 3.99 3.99
      Κατανάλωση kW 0.46 0.50 0.51 0.46 0.46
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 8.22 7.99 7.97 8.66 8.66
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.61 0.78 0.78 0.94 0.95
      Pdc kW 3.64 4.60 4.60 5.69 5.69
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 5.98 5.90 5.92 6.04 6.01
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.96 2.96 2.96 4.15 4.15
      Pdc kW 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.46 3.21 3.21 2.89 2.89
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 7.00 8.84 8.84
      Κατανάλωση kW 1.10 1.55 1.55 3.14 3.12
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.55 4.52 4.50 2.82 2.84
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,792 2,799 2,799 2,791 2,791
    Σχέδιο Ρ kW 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.12 0.43 0.48 0.46 0.46
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A A A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
      Ισχύς εισόδου kW   2.09 2.09 2.24 2.25
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.33 3.21 3.22 3.00 2.98
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.92 3.09 3.10 3.10 3.10
      Ισχύς εισόδου kW   0.58 0.59 0.60 0.60
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.72 5.30 5.27 5.21 5.21
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.06 7.91 7.79 7.84 7.84
      Ισχύς εισόδου kW 3.17 3.83 3.70 3.58 3.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.91 2.07 2.11 2.19 2.19
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
      Ισχύς εισόδου kW   2.09 2.09 2.24 2.25
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.33 3.21 3.22 3.00 2.98
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.32 3.53 3.53 3.53 3.53
      Ισχύς εισόδου kW   0.56 0.57 0.58 0.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.60 6.24 6.20 6.13 6.13
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW   1.46 1.46 1.40 1.40
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.61 5.15 5.16 5.18 5.18
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.73 3.52 3.54 3.71 3.71
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 9.5 12.0 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 983 (0.000) 1,480 (0.000) 1,480 (0.000) 2,075 (0.000) 2,075 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A C C
  Nominal efficiency-=-Cop 3.46 3.21 3.21 2.89 2.89
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W   14.0 14.0 14.0 14.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 10.8 13.5 13.5
Pto (Thermostat off) W 56.0 98.0 98.0 117.0 117.0
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°