Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RZQ-D3/D9V1

FDQ125B8V3B9 / RZQ125D9V1B
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 75.0
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 67
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling seer 3.50
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (3)
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,978 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.16
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26
    Ποσότητα Οπή
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.0 (4)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.96
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.61
Σημειώσεις Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°