Πίνακας προδιαγραφών για FCQHG-F / RZQSG-L(3/8)V1

FCQHG100FVEB / RZQSG100L8V1B FCQHG125FVEB / RZQSG125L8V1B FCQHG140FVEB / RZQSG140L7V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 9.50 12.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 496.269 777.778  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.70 5.40  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.12 4.04  
      Κατανάλωση kW 0.37 0.41  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.12 9.88  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.57 0.84  
      Pdc kW 4.69 5.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.29 6.80  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.57 3.85  
      Pdc kW 9.50 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.70 3.12  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.84  
      Κατανάλωση kW 1.40 2.62  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.00 3.38  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,614.419 2,741  
    Σχέδιο Ρ kW 8.03 8.03  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.67 0.66  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.10 7.10  
      Ισχύς εισόδου kW 2.16 2.27  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.29 3.12  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.05 3.06  
      Ισχύς εισόδου kW 0.52 0.55  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.84 5.56  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.79 7.82  
      Ισχύς εισόδου kW 3.39 3.28  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.30 2.38  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 7.10 7.10  
      Ισχύς εισόδου kW 2.16 2.27  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.29 3.12  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.48 3.49  
      Ισχύς εισόδου kW 0.50 0.53  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.94 6.62  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.26 1.30  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 5.06 5.08  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.03 3.89  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,285 (0.000) 1,855 (0.000) 2,085 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.70 3.23 3.21
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7.0 7.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.57 3.71 4.17
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.51 3.60 4.29
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°