FCQG71FVEB / AZQS71B2V1B A FCQG100FVEB / AZQS100B8V1B A FCQG125FVEB / AZQS125B8V1B A FCQG140FVEB / AZQS140B8V1B A
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 7.0    
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0    
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση) 0.25 0.25    
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50    
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 418 605    
    Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας 5.70 5.50    
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.63 3.99    
      Κατανάλωση kW 0.36 0.46    
      EERd 10.16 8.77    
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.47 0.73    
      Pdc kW 3.51 4.56    
      EERd 7.40 6.29    
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.05 2.96    
      Pdc kW 6.80 9.50    
      EERd 3.31 3.21    
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00    
      Κατανάλωση kW 1.29 1.56    
      EERd 3.87 4.49    
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,216 2,762    
    Σχέδιο Ρ kW 6.33 7.60    
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.58 0.52    
    SCOPnet A+ A    
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60 6.72    
      Ισχύς εισόδου kW 2.49 2.10    
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7    
      COPd (δηλωμένο COP) 2.25 3.21    
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.89 3.06    
      Ισχύς εισόδου kW 0.47 0.56    
      COPd (δηλωμένο COP) 6.21 5.52    
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.00 7.66    
      Ισχύς εισόδου kW 3.24 3.71    
      COPd (δηλωμένο COP) 1.85 2.07    
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.60 6.72    
      Ισχύς εισόδου kW 2.49 2.10    
      COPd (δηλωμένο COP) 2.25 3.21    
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.28 3.49    
      Ισχύς εισόδου kW 0.46 0.54    
      COPd (δηλωμένο COP) 7.14 6.51    
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.00 1.47    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.06 5.07    
      COPd (δηλωμένο COP) 4.05 3.47    
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.1 13.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0    
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,093 (0.000) 1,480 (0.000) 1,952 (0.000) 2,313 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση B A B C
  COP 3.11 3.21 3.10 2.81
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W   7.0    
  Cdh (θέρμανση υποβάθμιση) 0.25 0.25    
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0    
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.19 2.96 3.90 4.63
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.08 3.09 3.96 4.70
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι AZQS125B8V1 UK AZQS140B8V1 UK
Σημειώσεις Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
    Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2
    Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
    Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου