Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RZQG-L9V1

FBQ100D2VEB / RZQG71L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG140L9V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.5 22.0 22.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.5 22.0 22.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50 12.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 386 566 687  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.16 5.87 6.11  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.08 5.80 5.61  
      Κατανάλωση kW 0.40 0.55 0.57  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.19 10.50 9.87  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.48 0.67 0.72  
      Pdc kW 3.95 5.46 5.68  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.15 8.15 7.92  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.89 2.49 3.63  
      Pdc kW 6.80 9.50 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.60 3.81 3.31  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84  
      Κατανάλωση kW 0.92 1.59 1.74  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.42 4.39 5.09  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,949 3,310 4,154  
    Σχέδιο Ρ kW 6.00 11.30 12.70  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.09 3.19 3.05  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A++ A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 10.00 11.23  
      Ισχύς εισόδου kW 1.76 2.82 4.13  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.02 3.55 2.72  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.87 3.91 4.47  
      Ισχύς εισόδου kW 0.53 0.68 0.83  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.37 5.72 5.39  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.24 4.97 6.58  
      Ισχύς εισόδου kW 2.07 1.85 3.27  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.05 2.69 2.01  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.31 10.00 11.23  
      Ισχύς εισόδου kW 1.76 2.82 4.13  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.02 3.55 2.72  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.32 4.00 4.64  
      Ισχύς εισόδου kW 0.52 0.56 0.68  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.41 7.20 6.77  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.72 1.28 1.57  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.23 6.08 6.84  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.46 4.76 4.35  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW       13.4 (2)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0  
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW       15.50 (2)
Pto (Thermostat off) W 3.0 4.0 4.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW       4.00 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW       4.31 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι RZQG140L9V1
Ονομαστική απόδοση Nominal efficiency-=-Cop       3.35 (1)
Σημειώσεις       EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
        Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°