Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-C8 / RZQSG-L3/9V1

FBQ71C8VEB / RZQSG71L3V1B FBQ100C8VEB / RZQSG100L9V1B FBQ125C8VEB / RZQSG125L9V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0 7.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 410 605 808
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.81 5.50 5.20
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.74 4.03 4.04
      Κατανάλωση kW 0.36 0.49 0.48
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.35 8.26 8.52
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.47 0.72 0.87
      Pdc kW 3.60 4.60 5.69
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.65 6.40 6.59
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.07 2.88 3.89
      Pdc kW 6.80 9.50 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.28 3.31 3.09
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84
      Κατανάλωση kW 1.22 1.55 2.60
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.09 4.53 3.41
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,166 2,654 2,729
    Σχέδιο Ρ kW 6.00 7.60 7.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.54 0.62 0.58
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A+ A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 6.72 6.72
      Ισχύς εισόδου kW   2.22 2.33
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.16 3.03 2.89
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.81 2.98 3.02
      Ισχύς εισόδου kW   0.55 0.59
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.50 5.47 5.12
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.73 7.41 7.51
      Ισχύς εισόδου kW 3.24 3.57 3.40
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.77 2.08 2.21
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.31 6.72 6.72
      Ισχύς εισόδου kW   2.22 2.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.16 3.03 2.89
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.19 3.40 3.42
      Ισχύς εισόδου kW   0.53 0.57
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.34 6.46 6.00
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW   1.26 1.26
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.50 4.81 4.85
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.00 3.82 3.86
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,035 (0.000) 1,435 (0.000) 1,870 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.28 3.31 3.21
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W   7.0 7.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 7.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.07 2.87 3.74
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.08 2.96 3.85
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°