Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-C8 / RXS-L

FBQ35C8VEB / RXS35L2V1B FBQ50C8VEB / RXS50L2V1B FBQ60C8VEB / RXS60L2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 15.0 15.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 15.0 15.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.50 4.90 5.70
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 205 293 349
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.97 5.85 5.72
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.70 2.27 2.31
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.92 10.48 10.57
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.66 2.33 2.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.26 7.67 7.25
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 3.50 4.90 5.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.70 3.45 3.17
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.58 3.62 4.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.48 5.09 4.82
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,033 1,584 1,693
    Σχέδιο Ρ kW 2.90 4.35 4.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.51 0.66 0.70
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.57 3.85 4.07
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.41 2.24 2.29
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.02 1.44 1.60
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.78 4.78 4.62
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 3.44 3.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.95 1.84 1.85
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.57 3.85 4.07
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.41 2.24 2.29
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.19 1.68 1.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.31 6.03 5.78
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.57 2.35 2.48
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.09 4.03 4.00
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 11,590 17,060 19,450
  Ελάχ. kW 1.4 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 4,300 4,900.0
  Μέγ. kW 3.9 5.3 6.5
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,200 1,460 1,460
  Ελάχ. Btu/h 4,770 5,800 5,800
  Ονομ. kW 3.40 5.0 5.7
  Μέγ. Btu/h 13,300 18,100 22,200
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,350 4,560 5,590
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 530 (0.000) 825 (0.000) 875 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A B A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 3.03 3.26
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,430 5,800 5,800
  Ονομ. Btu/h 13,640 18,766 23,900
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,300 5,160 6,880
  Μέγ. Btu/h 17,050 20,500 27,300
  Ονομ. kW 4.00 5.5 7.0
  Ελάχ. kW 1.3 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,440 4,730 6,020
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,460 1,460
  Μέγ. kW 5.0 6.0 8.0
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 7.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.490    
    Ονομ. kW 1.060 1.650 1.750
    Μέγ. kW 1.490    
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.760    
    Ελάχ. kW 0.270    
    Ονομ. kW 1.110 1.610 2.050
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 5.2 (2), 5.0 (3), 4.8 (4) 8.5 (3) 10.0 (3)
    Ψύξη A 4.8 (2), 4.6 (3), 4.4 (4) 7.2 (3) 9.2 (3)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  220V 230V 230V
  230V Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  240V    
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°