Πίνακας προδιαγραφών για EKHBXE-B / ERHQ-BV3

EKHBXE008BA3V3 / ERHQ006BAV3 EKHBXE008BA3V3 / ERHQ007BAV3 EKHBXE008BA3V3 / ERHQ008BAV3
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.20 (1), 5.12 (2) 8.16 (1), 5.86 (2) 8.37 (1), 6.08 (2)
  Ελάχ. kW 4.82 (1), 3.67 (2) 4.82 (1), 3.67 (2) 4.82 (1), 3.67 (2)
  Μέγ. kW 7.20 (1), 5.12 (2) 8.50 (1), 6.13 (2) 8.91 (1), 7.10 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 5.75 (1), 5.03 (2) 6.84 (1), 6.10 (2) 8.43 (1), 7.64 (2)
  Ελάχ. kW 4.36 (1), 3.87 (2) 4.36 (1), 3.87 (2) 4.36 (1), 3.87 (2)
  Μέγ. kW 7.45 (1), 6.68 (2) 8.79 (1), 7.98 (2) 9.58 (1), 8.76 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.26 (1), 1.58 (2) 1.58 (1), 1.95 (2) 2.08 (1), 2.54 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 2.27 (1), 2.16 (2) 2.78 (1), 2.59 (2) 2.97 (1), 2.75 (2)
Cop 3.17 (1), 2.37 (2) 2.94 (1), 2.26 (2) 2.82 (1), 2.21 (2)
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )