EHVX08S18DA9WG / ERGA06DAV3A EHVX08S23DA9WG / ERGA06DAV3A EHVX08S18DA9WG / ERGA08DAV3A EHVX08S23DA9WG / ERGA08DAV3A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.96 (1), 4.87 (2) 5.96 (1), 4.87 (2) 6.25 (1), 5.35 (2) 6.25 (1), 5.35 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 1.06 (1), 1.33 (2) 1.06 (1), 1.33 (2) 1.16 (1), 1.51 (2) 1.16 (1), 1.51 (2)
  Ζεστό νερό χρήσης από 10°C έως 50°C Ονομ. kWh 2.48 (0.000) 3.01 (0.000) 2.48 (0.000) 3.01 (0.000)
Χρόνος θέρμανσης από 10°C έως 50°C hr 1h28min 1h40min 1h28min 1h40min
COP 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
EER 5.61 (1), 3.67 (2) 5.61 (1), 3.67 (2) 5.40 (1), 3.54 (2) 5.40 (1), 3.54 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL L XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A
Θέρμανση χώρου Έξοδος νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.25   3.27 3.27
      Seasonal space heating eff. class   A++   A++ A++
  Έξοδος νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.47   4.56 4.56
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++   A++ A++
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )