Πίνακας προδιαγραφών για EHVX-CB / ERHQ-BV3

EHVX11S18CB3V / ERHQ011BAV3 EHVX11S26CB9W / ERHQ011BAV3 EHVX16S26CB9W / ERHQ014BAV3 EHVX16S18CB3V / ERHQ014BAV3 EHVX16S26CB9W / ERHQ016BAV3 EHVX16S18CB3V / ERHQ016BAV3
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.95 7.78 7.78 4.95 7.78 4.95
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,088 1,712 1,712 1,088 1,712 1,088
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 94.5 98.2 98.2 94.5 98.2 94.5
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 90.5 95.3 95.3 90.5 95.3 90.5
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.17 8.04 8.04 5.17 8.04 5.17
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,137 1,768 1,768 1,137 1,768 1,137
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A A A A A
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Space heating general-=-Other-=-Cdh degradation heating 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 3.00 9.00 9.00 3.00 9.00 3.00
    Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Ψύξη Ονομ. l/min 28.7 (3), 39.8 (4) 28.7 (3), 39.8 (4) 35.8 (3), 49.6 (4) 35.8 (3), 49.6 (4) 37.6 (3), 51.0 (4) 37.6 (3), 51.0 (4)
    Θέρμανση Ονομ. l/min 32.1 (5), 29.5 (6) 32.1 (5), 29.5 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6)
Pump Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 34.0 (5), 41.0 (6) 34.0 (5), 41.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6)
    Ψύξη kPa 44.0 (3), 11.0 (4) 44.0 (3), 11.0 (4) 60.0 (3), 11.0 (4) 60.0 (3), 11.0 (4) 55.0 (3), 5.00 (4) 55.0 (3), 5.00 (4)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 111 111 103 103 98.4 98.4
      Pdh kW 6.68 6.68 7.88 7.88 8.80 8.80
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 2.77 2.77 2.58 2.58 2.46 2.46
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 3.88 3.88 4.85 4.85 5.54 5.54
      PERd % 135 135 174 174 191 191
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 4.10 4.10 5.08 5.08 5.72 5.72
      PERd % 136 136 186 186 208 208
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.940 0.940 0.950 0.950 1.00 1.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 4.97 4.97 6.43 6.43 7.41 7.41
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,323 7,323 8,520 8,520 9,622 9,622
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 26.4 26.4 30.7 30.7 34.6 34.6
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 117 117 126 126 129 129
      Prated στους -10°C kW 11.2 11.2 14.0 14.0 16.0 16.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 2.99 2.99 3.23 3.23 3.29 3.29
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 6.03 6.03 7.54 7.54 8.62 8.62
      PERd % 150 150 153 153 153 153
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 7.54 7.54 9.39 9.39 10.6 10.6
      PERd % 138 138 135 135 128 128
      Tbiv °C -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 3.46 3.46 3.37 3.37 3.21 3.21
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) PERd % 102 102 98.4 98.4 94.4 94.4
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
      Pdh kW 6.23 6.23 7.57 7.57 8.59 8.59
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.55 2.55 2.46 2.46 2.36 2.36
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.72 9.72 11.3 11.3 11.7 11.7
      Prated στους 2°C kW 6.99 6.99 8.73 8.73 9.19 9.19
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 113 113 124 124 127 127
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,699 2,699 3,141 3,141 3,255 3,255
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 86.4 86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
      Pdh kW 7.37 7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -5.00 -5.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
      Pdh kW 7.62 7.62 9.32 9.32 10.0 10.0
      PERd % 91.6 91.6 95.2 95.2 94.4 94.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.29 2.29 2.38 2.38 2.36 2.36
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
      Pdh kW 7.37 7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd % 86.4 86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
      WTOL °C 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.16 2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 23.2 23.2 30.9 30.9 32.6 32.6
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 112 112 110 110 114 114
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,451 6,451 8,583 8,583 9,067 9,067
      Prated στους -10°C kW 9.53 9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 2.86 2.86 2.82 2.82 2.92 2.92
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 5.27 5.27 6.50 6.50 7.50 7.50
      PERd % 126 126 124 124 125 125
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 0.980 0.980
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 4.43 4.43 4.43 4.43 4.90 4.90
      PERd % 156 156 156 156 178 178
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 222 222 222 222 225 225
      Pdh kW 5.32 5.32 5.32 5.32 5.30 5.30
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 2.16 2.16 4.22 4.22 4.40 4.40
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 13.9 (1), 10.0 (2) 13.9 (1), 10.0 (2) 17.3 (1), 12.5 (2) 17.3 (1), 12.5 (2) 17.8 (1), 13.1 (2) 17.8 (1), 13.1 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 10.3 (2) 11.2 (1), 10.3 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
General LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
  Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.55 (1), 3.17 (2) 2.55 (1), 3.17 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.92 (1), 4.75 (2) 3.92 (1), 4.75 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 3.86 (1), 3.69 (2) 3.86 (1), 3.69 (2) 5.86 (1), 5.69 (2) 5.86 (1), 5.69 (2) 6.87 (1), 5.95 (2) 6.87 (1), 5.95 (2)
Sound condition ecodesign and energy label 3.60 (1), 2.71 (2) 3.60 (1), 2.71 (2) 2.95 (1), 2.32 (2) 2.95 (1), 2.32 (2) 2.59 (1), 2.20 (2) 2.59 (1), 2.20 (2)
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου