Πίνακας προδιαγραφών για EHSX-B / ERLQ-CV3

EHSX04P30BA / ERLQ004CAV3 EHSX08P50BA / ERLQ006CAV3 EHSX08P30BA / ERLQ006CAV3 EHSX08P50BA / ERLQ008CAV3 EHSX08P30BA / ERLQ008CAV3 EHSX16P50BA / ERLQ011CAV3 EHSX16P50BA / ERLQ014CAV3 EHSX16P50BA / ERLQ016CAV3
Εσωτερική μονάδα EHSX04P30BA EHSX08P50BA EHSX08P30BA EHSX08P50BA EHSX08P30BA EHSX16P50BA EHSX16P50BA EHSX16P50BA
Εξωτερική μονάδα ERLQ004CAV3 ERLQ006CAV3 ERLQ006CAV3 ERLQ008CAV3 ERLQ008CAV3 ERLQ011CAV3 ERLQ014CAV3 ERLQ016CAV3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2)      
  Ονομ. kW 4.26 (3), 3.47 (4), 4.53 (1), 3.98 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.95 (3), 7.74 (4), 11.8 (1), 10.4 (2) 14.8 (5), 13.7 (6), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.3 (5), 14.9 (6), 8.04 (3), 10.1 (4)
  Μέγ. kW 4.90 (1), 5.12 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 11.4 (1), 11.0 (2) 14.6 (1), 13.6 (2) 16.1 (1), 15.2 (2)
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 2.00 (5), 2.10 (6) 2.50 (5), 2.60 (6) 2.50 (5), 2.60 (6) 2.50 (5), 2.60 (6) 2.50 (5), 2.60 (6) 2.50 (5), 2.60 (6) 2.50 (5), 2.60 (6)  
  Ονομ. kW 4.40 (5), 4.00 (6) 5.22 (5), 4.64 (6) 5.22 (5), 4.64 (6) 5.22 (5), 4.64 (6) 5.22 (5), 4.64 (6) 15.1 (5), 11.7 (6) 16.1 (5), 12.6 (6) 16.8 (5), 13.1 (6)
  Μέγ. kW 5.90 (5), 4.50 (6) 7.26 (5), 5.46 (6) 7.26 (5), 5.46 (6) 8.43 (5), 6.35 (6) 8.43 (5), 6.35 (6) 15.1 (5), 11.7 (6) 16.1 (5), 12.6 (6) 16.8 (5), 13.1 (6)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.870 (5), 1.04 (6), 1.49 (3), 0.850 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 2.57 (5), 3.13 (6), 2.43 (3), 2.35 (4) 3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4)
    Μέγ. kW 1.12 (5), 1.44 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.64 (5), 3.25 (6) 3.43 (5), 4.22 (6) 3.83 (5), 4.71 (6)
  Ψύξη Ονομ. kW 1.05 (5), 1.41 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 4.55 (5), 4.30 (6) 5.44 (5), 5.10 (6) 6.18 (5), 5.72 (6)
    Μέγ. kW 1.86 (5), 2.04 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 4.53 (5), 4.31 (6) 5.42 (5), 5.09 (6) 6.15 (5), 5.74 (6)
COP 5.23 (5), 3.84 (6), 2.85 (3), 4.07 (4) 4.65 (5), 3.66 (6), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.65 (5), 3.66 (6), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.60 (5), 3.57 (6), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.60 (5), 3.57 (6), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.38 (5), 3.32 (6), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.27 (5), 3.34 (6), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.10 (5), 3.22 (6), 2.44 (3), 3.15 (4)
EER 4.21 (5), 2.85 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.32 (5), 2.72 (6) 2.96 (5), 2.47 (6) 2.72 (5), 2.29 (6)
Pump Type   Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL
  Ονομαστική μονάδα ESP Ψύξη kPa 45.0 (7), 48.0 (8)   44.0 (7), 46.0 (8) 44.0 (7), 46.0 (8) 44.0 (7), 46.0 (8)      
    Θέρμανση kPa 46.0 (9), 48.0 (10) 40.0 (9), 41.0 (10) 40.0 (9), 41.0 (10) 37.0 (9), 36.0 (10) 37.0 (9), 36.0 (10)      
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Ψύξη Ονομ. l/min 12.7 (7), 11.5 (8)   12.9 (7), 13.3 (8) 12.9 (7), 13.3 (8) 12.9 (7), 13.3 (8) 43.3 (7), 33.5 (8) 46.0 (7), 36.1 (8) 48.1 (7), 37.5 (8)
    Θέρμανση Ονομ. l/min 13.0 (9), 11.3 (10) 17.4 (9), 16.6 (10) 17.4 (9), 16.6 (10) 22.3 (9), 20.8 (10) 22.3 (9), 20.8 (10) 33.8 (9), 29.8 (10) 42.4 (9), 39.4 (10) 44.0 (9), 42.6 (10)
General Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 61.0 61.0 61.0 62.0 62.0 64.0 64.0 66.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820      
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.050 0.050 0.050
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.050 0.050 0.050
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.043 0.048 0.048 0.048 0.048 0.105 0.105 0.105
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL L XL L XL XL XL
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,060 1,750 1,150 1,870 1,260 2,190 2,190 2,190
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 103 102 98.0 96.0 90.0 83.0 83.0 83.0
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.75 7.87 5.14 8.41 5.63 9.81 9.81 9.81
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A A A A A
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,220 1,950 1,260 2,100 1,390 2,440 2,440 2,440
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 92.0 91.0 89.0 84.0 80.0 74.0 74.0 74.0
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.47 9.00 5.65 9.50 6.23 10.9 10.9 10.9
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 948 1,560 1,070 1,730 1,140 1,960 1,960 1,960
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 120 115 107 104 100 93.0 93.0 93.0
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.23 7.01 4.76 8.00 5.09 8.76 8.76 8.76
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,930 3,830 3,830 4,730 4,730 6,350 7,650 8,980
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 132 126 126 128 128 128 130 127
      Prated στους -10°C kW 5.00 6.00 6.00 8.00 8.00 10.0 12.0 14.0
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03 2.09 2.09 2.10 2.10 1.94 1.92 1.85
      Pdh kW 4.20 5.30 5.30 5.40 5.40 9.00 10.9 12.6
      PERd % 81.2 83.6 83.6 84.0 84.0 77.6 76.8 74.0
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.31 3.13 3.13 3.25 3.25 3.30 3.30 3.19
      Pdh kW 2.60 3.10 3.10 3.90 3.90 5.40 6.60 7.80
      PERd % 132 125 125 130 130 132 132 128
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.900 1.00 1.00
      COPd   4.43 4.09 4.09 4.42 4.42 4.26 4.34 4.47
      Pdh kW 1.80 2.10 2.10 2.60 2.60 4.60 4.60 4.90
      PERd % 177 164 164 177 177 170 174 179
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900
      COPd   6.55 5.99 5.99 5.99 5.99 6.30 6.45 6.52
      Pdh kW 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 5.50 5.50 5.40
      PERd % 262 240 240 240 240 252 258 261
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.64 1.79 1.79 1.79 1.79 1.78 1.63 1.57
      Pdh kW 4.10 5.10 5.10 5.10 5.10 9.10 9.80 11.2
      PERd % 65.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.2 65.2 62.8
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.700 0.900 0.900 2.40 2.40 1.00 2.50 3.00
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.03 2.09 2.09 2.36 2.36 1.94 1.92 1.84
      Pdh kW 4.20 5.30 5.30 5.80 5.80 9.00 10.9 12.6
      PERd % 81.2 83.6 83.6 94.4 94.4 77.6 76.8 73.6
      Tbiv °C -7.00 -7.00 -7.00 -4.00 -4.00 -7.00 -7.00 -7.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,070 4,010 4,010 4,580 4,580 8,190 9,680 10,400
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 110 103 104 109 109 100 101 101
      Prated στους -22°C kW 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 9.00 10.0 11.0
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.30 2.47 2.47 2.41 2.41 1.98 2.04 2.05
      Pdh kW 2.20 2.60 2.60 3.20 3.20 5.20 6.20 6.60
      PERd % 92.0 98.8 98.8 96.4 96.4 79.2 81.6 82.0
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 0.900 0.900 0.900 0.900 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.75 3.26 3.26 3.69 3.69 3.25 3.20 3.19
      Pdh kW 1.40 2.00 2.00 2.40 2.40 3.20 3.80 4.00
      PERd % 150 130 130 148 148 130 128 128
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900
      COPd   5.92 4.42 4.42 5.58 5.58 5.50 5.50 5.50
      Pdh kW 1.60 2.60 2.60 3.20 3.20 5.20 5.20 5.20
      PERd % 237 177 177 223 223 220 220 220
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) COPd   8.65 5.54 5.54 7.79 7.79 7.56 7.56 7.56
      Pdh kW 1.60 3.00 3.00 3.60 3.60 6.10 6.10 6.10
      PERd % 346 222 222 312 312 302 302 302
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   0.890 1.05 1.05 0.980 0.980 1.22 1.13 1.08
      Pdh kW 0.800 1.00 1.00 1.20 1.20 5.70 6.40 6.80
      PERd % 35.6 42.0 42.0 39.2 39.2 48.8 45.2 43.2
      TOL °C -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    G Συνθήκες (-15°CDB/-) COPd   1.25 1.42 1.42 1.33 1.33 1.51 1.50 1.42
      Pdh kW 2.90 3.60 3.60 4.30 4.30 7.10 8.40 8.90
      PERd % 50.0 56.8 56.8 53.2 53.2 60.4 60.0 56.8
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   1.25 1.42 1.42 1.33 1.33 1.51 1.50 1.42
      Pdh kW 2.90 3.60 3.60 4.30 4.30 7.10 8.40 8.90
      PERd % 50.0 56.8 56.8 53.2 53.2 60.4 60.0 56.8
      Tbiv °C -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -22°C) kW 3.50 4.40 4.40 5.20 5.20 8.70 10.3 11.0
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,170 1,900 1,900 1,930 1,930 2,640 3,280 3,430
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 186 145 149 176 176 146 153 154
      Prated στους 2°C kW 4.00 5.00 5.00 7.00 7.00 8.00 10.0 10.0
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.11 2.29 2.29 2.15 2.15 1.82 1.90 1.78
      Pdh kW 4.30 5.50 5.50 6.60 6.60 7.60 9.80 10.3
      PERd % 84.4 91.6 91.6 86.0 86.0 72.8 76.0 71.2
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.76 3.41 3.41 3.70 3.70 3.07 3.22 3.25
      Pdh kW 2.80 3.50 3.50 4.20 4.20 4.90 6.30 6.60
      PERd % 150 136 136 148 148 123 129 130
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900
      COPd   7.26 4.86 4.86 6.52 6.52 5.88 5.88 5.88
      Pdh kW 1.60 2.90 2.90 3.50 3.50 5.40 5.40 5.40
      PERd % 290 194 194 261 261 235 235 235
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.11 2.29 2.29 2.15 2.15 1.82 1.90 1.78
      Pdh kW 4.30 5.50 5.50 6.60 6.60 7.60 9.80 10.3
      PERd % 84.4 91.6 91.6 86.0 86.0 72.8 76.0 71.2
      Tbiv °C 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.55 4.14 4.14 4.20 4.20 3.98 3.90 3.80
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,050 2,460 2,460 3,490 3,490 5,380 7,250 8,270
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 179 163 163 165 165 156 153 149
      Prated στους -10°C kW 4.50 4.96 4.96 7.10 7.10 11.2 14.5 16.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.36 8.87 8.87 12.6 12.6 19.4 26.1 29.8
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.02 2.64 2.64 2.64 2.64 2.63 2.63 2.33
      Pdh kW 4.03 4.40 4.40 6.29 6.29 8.88 10.7 12.4
      PERd %           105 105 93.2
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.985 0.986 0.986 0.986 0.986 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.33 4.10 4.10 4.10 4.10 4.05 4.07 3.74
      Pdh kW 2.53 3.93 3.93 3.93 3.93 6.03 7.71 8.62
      PERd %           162 163 150
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.970 0.969 0.969 0.969 0.969 0.940 1.00 0.940
      COPd   6.06 5.70 5.70 5.70 5.70 6.77 5.71 6.77
      Pdh kW 1.80 2.52 2.52 2.52 2.52 5.74 5.05 5.74
      PERd %           271 228 271
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.966 0.962 0.962 0.962 0.962 0.920 0.930 0.920
      COPd   8.52 7.13 7.13 7.13 7.13 8.97 6.71 8.97
      Pdh kW 2.21 2.58 2.58 2.58 2.58 6.50 5.16 6.50
      PERd %           359 268 359
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.69 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.60 2.05
      Pdh kW 4.50 4.43 4.43 6.49 6.49 8.76 12.6 11.7
      PERd %           93.6 104 82.0
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.69 2.47 2.47 2.47 2.47 2.82 2.83 2.56
      Pdh kW 4.50 4.56 4.56 6.67 6.67 9.09 11.6 12.1
      PERd %           113 113 102
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00 -8.00 -8.00 -5.00 -5.00 -4.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW   0.530 0.530 0.610 0.610 2.44 1.93 4.35
Σημειώσεις (1) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (2) - EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (3) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB
  (4) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB
  (5) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (6) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (6) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (6) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (6) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (6) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (6) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (6) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (6) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (7) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)