Πίνακας προδιαγραφών για ATX-J3 / ARX-K

ATX20J3V1B / ARX20K2V1B ATX20J3V1B / ARX20K5V1B9 ATX25J3V1B / ARX25K2V1B ATX25J3V1B / ARX25K5V1B9 ATX35J3V1B / ARX35K2V1B ATX35J3V1B / ARX35K5V1B9
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.30 3.30
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 115 115 142 142 188 188
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.11 6.11 6.15 6.15 6.15 6.15
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.15 1.15 1.15 1.15 1.20 1.20
      Κατανάλωση kW 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.46 9.46 9.20 9.20 9.91 9.91
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.16 0.16 0.16 0.16 0.23 0.23
      Pdc kW 1.22 1.22 1.22 1.22 1.60 1.60
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.55 7.55 7.80 7.80 6.98 6.98
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.49 0.49 0.70 0.70 1.03 1.03
      Pdc kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.30 3.30
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.09 4.09 3.55 3.55 3.21 3.21
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.56 1.56 1.84 1.84 2.43 2.43
      Κατανάλωση kW 0.27 0.27 0.35 0.35 0.44 0.44
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.83 5.83 5.27 5.27 5.55 5.55
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 711 711 809 809 947 947
    Σχέδιο Ρ kW 2.20 2.20 2.40 2.40 2.80 2.80
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.39 0.39 0.43 0.43 0.50 0.50
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+ A+ A+ A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.95 1.95 2.13 2.13 2.48 2.48
      Ισχύς εισόδου kW 0.71 0.71 0.85 0.85 1.11 1.11
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.76 2.76 2.50 2.50 2.24 2.24
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.90 0.90 0.89 0.89 1.00 1.00
      Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.70 5.70 5.61 5.61 5.60 5.60
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.59 1.59 1.72 1.72 1.99 1.99
      Ισχύς εισόδου kW 0.65 0.65 0.74 0.74 0.94 0.94
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.46 2.46 2.31 2.31 2.12 2.12
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.95 1.95 2.13 2.13 2.48 2.48
      Ισχύς εισόδου kW 0.71 0.71 0.85 0.85 1.11 1.11
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.76 2.76 2.50 2.50 2.24 2.24
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.02 1.02 1.02 1.02 1.10 1.10
      Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.85 6.85 6.74 6.74 6.86 6.86
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.27 0.27 0.31 0.31 0.35 0.35
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.18 1.18 1.29 1.29 1.51 1.51
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.45 4.45 4.19 4.19 4.31 4.31
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 6,800 (2) 6,800 (2) 8,500 (2) 8,500 (2) 11,300 (2) 11,300 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
  Ονομ. kcal / ωρ. 1,720 (2) 1,720 (2) 2,150 (2) 2,150 (2) 2,840 (2) 2,840 (2)
  Μέγ. kW 2.6 2.6 3.0 3.0 3.8 3.8
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400
  Ονομ. kW 2.0 (2) 2.0 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 3.3 (2) 3.3 (2)
  Μέγ. Btu/h 8,900 8,900 10,200 10,200 13,000 13,000
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,240 2,240 2,580 2,580 3,270 3,270
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 244 (0.000) 244 (0.000) 352 (0.000) 352 (0.000) 514 (0.000) 514 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.09 (1) 4.09 (1) 3.55 (1) 3.55 (1) 3.21 (1) 3.21 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18 18 18
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400
  Ονομ. Btu/h 8,500 (2) 8,500 (2) 9,600 (2) 9,600 (2) 11,900 (2) 11,900 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,010 3,010 3,440 3,440 4,130 4,130
  Μέγ. Btu/h 11,900 11,900 13,600 13,600 16,400 16,400
  Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 2.8 (2) 2.8 (2) 3.5 (2) 3.5 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 (2) 2,150 (2) 2,410 (2) 2,410 (2) 3,010 (2) 3,010 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
  Μέγ. kW 3.5 3.5 4.0 4.0 4.8 4.8
Pto (Thermostat off) W 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.310 0.310 0.310 0.310 0.290 0.290
    Ονομ. kW 0.490 (2) 0.490 (2) 0.700 (2) 0.700 (2) 1.030 (2) 1.030 (2)
    Μέγ. kW 0.720 0.720 1.050 1.050 1.300 (2) 1.300 (2)
  Θέρμανση Μέγ. kW 0.950 0.950 1.110 1.110 1.290 1.290
    Ελάχ. kW 0.250 0.250 0.250 0.250 0.290 0.290
    Ονομ. kW 0.590 (2) 0.590 (2) 0.690 (2) 0.690 (2) 0.930 (2) 0.930 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 3.0 3.0 3.2 3.2 4.7 4.7
    Ψύξη A 2.4 2.4 3.6 3.6 5.5 5.5
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°